Hot News :
สำนักงานปลัด

นางสาวสุพร สมสมัย

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายอภิเดช พิมสมาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววรรณภา ช่วงไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา บุญห่อ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

จ่าเอกปรีชา วงศ์มาเกษ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาววิภาพร ศรีสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสิริกมล ศรีดาโคตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุพัตรา สารัง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางเบญจวรรณ ไพดี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอุกรินทร์ ศรีตะวัน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายอนิวัฒน์ เจริญทัศน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวขวัญฤทัย นัยเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายพยุงศักดิ์ พาพะหม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอังสุมาลี รูปอ้วน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณรงค์ สุขเลิม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวุฒิชัย วันทาดา

พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์ศรี รูปอ้วน

คนงานทั่วไป

นายบัวขาว จันทร์ประไพ

นักการภารโรง

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ