Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวสุพร สมสมัย

หัวหน้าสำนักปลัด

นายเดชา จันทุมา

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเดชา จันทุมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวนิตยา ทุมบาล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจุติภรณ์ แก้วศรีทอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ